Regulamin

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Przedmiot regulaminu

 1. Niniejszy dokument (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w programie „#ChangeShapers” (dalej „Program”), organizowanego przez Higher Sp. z o.o. (dalej „Organizator”) we współpracy z partnerem głównym programu Accenture Sp. z o.o. i Accenture Services Sp. z o.o. (dalej „Partner”).

§ 2. Definicje

Ambasador – osoba, która zgłosiła chęć udziału w Programie, skorzystanie ze szkoleń i konsultacji oraz zorganizowanie spotkania z Uczestnikami.

Formularz dla Uczestników – formularz znajdujący się na stronie https://changeshapers.pl wypełniany przez Uczestników w celu wzięcia udziału w spotkaniu organizowanym w ramach Programu przez Ambasadora.

Formularz rejestracyjny – formularz znajdujący się na stronie https://changeshapers.pl wypełniany przez Ambasadora w trakcie Rejestracji.

Organizator – Higher spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Lwowskiej 5/15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000578945; posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 525-263-13-00, nr REGON: 362659709. Zmiana którejkolwiek z ww. danych Usługodawcy, w tym podmiotu prawnego będącego Usługodawcą, nie stanowi zmiany Regulaminu.

Partner – Accenture spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Siennej 39, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019271; posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-001-59-00, nr REGON: 01036092000000 oraz Accenture Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Siennej 39, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043465; posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 525-221-91-43, nr REGON: 01736813200000.

Program – #ChangeShapers to program rozwojowy obejmujący spotkania oraz pakiet szkoleń w zakresie umiejętności z obszaru autoprezentacji, komunikacji oraz kompetencji przyszłości. Szkolenia organizowane są pod patronatem firmy Accenture Polska. Kluczowym elementem programu jest połączenie Uczestników z Uczniami szkół średnich w ramach zorganizowanych spotkań, podczas których Uczestnicy podzielą się wiedzą i doświadczeniem dot. studiowania lub działalności w organizacjach studenckich z Uczniami wybranych szkół średnich.

Regulamin – niniejszy dokument.

Rejestracja – czynność konieczna do wzięcia udziału w Programie i skorzystania z Usługi przez Ambasadora.

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Uczestnik – osoba ze szkoły średniej, która zgłosiła chęć udziału w spotkaniu zorganizowanym przez Ambasadora.

Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j.).

Usługa – usługa oferowana przez Partnera na rzecz Ambasadora polegająca na zapewnieniu szkoleń i konsultacji.

§ 3. Podstawy prawne

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na podstawie Ustawy.
 2. Usługa świadczona jest na podstawie Regulaminu.
 3. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Ambasadorowi Regulamin przed zgłoszeniem do Programu, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Ambasador.
 4. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Organizator oświadcza, że:
  1. Organizator ani Partner nie zawiera umów z konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego;
  2. konsumenci nie korzystają odpłatnie z usług;
  3. w związku z czym do niniejszego Regulaminu nie znajdują zastosowania przepisy prawa polskiego chroniące interesy konsumentów, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego o postanowieniach niedozwolonych (art. 3851 i następne kodeksu cywilnego) ani ustawa o prawach konsumenta.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne przepisy prawne bezwzględnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Udział w Programie

§ 4. Wymagania względem Ambasadorów

 1. W celu skorzystania z Usługi niezbędna jest Rejestracja przez Formularz rejestracyjny.
 2. Aby Rejestracja została uznana za skuteczną Ambasador musi przesłać swoje:
  1. Imię;
  2. Nazwisko;
  3. Numer telefonu;
  4. Adres e-mail;
  5. Nazwę uczelni, na której studiuje;
  6. Nazwę swojego aktualnego kierunku studiów;
  7. Nazwę organizacji studenckiej, której jest członkiem;
  8. Zdjęcie.
 3. Dane z punktu 4.2, lit. a. - g. mogą zostać przekazane do Partnera do celów realizacji Programu oraz prowadzonych przez Partnera rekrutacji.
 4. W Programie wziąć mogą udział jedynie osoby aktualnie posiadające status studenta oraz które jednocześnie są członkami organizacji studenckiej, koła naukowego lub samorządu studenckiego.
 5. Do udziału w Programie zakwalifikowane zostaną wybrane przez Partnera osoby. Poinformowane zostaną o tym za pomocą podanego numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail.
 6. Po zakwalifikowaniu Ambasadorzy zobowiązani są do przesłania swojego zdjęcia w formacie .jpg w wysokiej rozdzielczości (przynajmniej 1000 x 1000 pikseli).
 7. Wyrażenie zgody na udział w Programie oznacza wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku (wraz z możliwością jego opisania imieniem i nazwiskiem) w celach:
  1. Publikacji na stronie internetowej Programu;
  2. Publikacji w mediach społecznościowych Partnera;
  3. Publikacji w materiałach wewnętrznych Partnera (np. na tablicach informacyjnych).
 8. Przeniesienie zezwolenia, o którym mowa w punkcie 4.6 na osobę trzecią wymaga uprzedniej zgody Ambasadora na taką czynność.
 9. Dane osobowe Ambasadora (imię, nazwisko, wizerunek) będą wykorzystywane zgodnie z treścią poniższego obowiązku informacyjnego:

Administratorem danych osobowych (imię, nazwisko, wizerunek) w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest Organizator. Dane są wykorzystywane w celach wskazanych w punkcie 4.6, na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Zgoda ta może być odwołana w każdym czasie (odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała). Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Organizatorem (np. firmom obsługującym strony internetowe Organizatora). Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub złożenia skargi do organu nadzorczego – na zasadach określonych w RODO. Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych: rodo@jamano.pl.

§ 5. Przebieg Programu

 1. Po dokonaniu kwalifikacji i potwierdzeniu chęci udziału w Programie przez Ambasadora dochodzi do powstania pomiędzy Ambasadorem, a Partnerem stosunku prawnego umożliwiającego Ambasadorowi nieodpłatny dostęp do szkoleń i konsultacji zapewnianych przez Partnera.
 2. Udział w Programie nie wymaga żadnych nakładów finansowych ze strony Ambasadora. Wszelkie koszty powstałe w ramach jego realizacji, po uprzednim zatwierdzeniu z Partnerem, zostaną pokryte przez Partnera.
 3. Program rozpocznie się serią szkoleń dla Ambasadorów, w których udział Ambasadorów jest obligatoryjny.
 4. Prowadzone przez pracowników Partnera konsultacje mają charakter fakultatywny.
 5. W ramach Programu Ambasadorzy zobowiązani są do zorganizowania i poprowadzenia minimum jednego (1) spotkania z Uczestnikami w okresie maj-czerwiec 2022 w wybranej i ustalonej z Partnerem formie (offline lub online), w trakcie którego podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami dotyczącymi studiowania lub działalności w organizacjach studenckich z Uczniami wybranych szkół średnich. Partner nie pokrywa ewentualnych kosztów związanych z dojazdem do miejsca przeprowadzania spotkania.
 6. Organizacja spotkania polega w szczególności na:
  1. Skontaktowaniu się z dowolną szkołą średnią (np. której jest się absolwentem).
  2. Stworzeniu prezentacji.
  3. W przypadku organizacji spotkania offline - zarezerwowania i przygotowania sali, w której odbędzie się spotkanie.
  4. W przypadku organizacji spotkania online - stworzenia wideokonferencji (np. za pomocą Zoom czy Google Meet), zapewniania sobie stabilnego łącza internetowego i sprzętu umożliwiającego przeprowadzenie spotkania.
  5. Promocji spotkania wśród uczniów szkoły średniej.
  6. Zapewnieniu informacji o spotkaniu Uczestnikom.
 7. W ramach zadań związanych z organizacją spotkania dostępne są konsultacje prowadzone przez pracowników Partnera, które pomogą w ich skutecznej realizacji.
 8. Program kończy się w czerwcu 2022 spotkaniem zorganizowanym przez Partnera.

§ 6. Przetwarzanie danych osobowych Ambasadorów

 1. Administratorem danych osobowych Ambasadorów w rozumieniu art. 26 RODO jest Organizator. Organizator jest odpowiedzialny za realizację obowiązków wynikających z RODO, w szczególności w odniesieniu do wykonywania przez osobę, której dane dotyczą, przysługujących jej praw, oraz ich obowiązków w odniesieniu do podawania informacji, o których mowa w art. 13 i 14 RODO (obowiązek informacyjny).
 2. Zakres danych osobowych
  1. Dane osobowe gromadzone o Ambasadorach:
   • Imię;
   • Nazwisko;
   • Numer telefonu;
   • Adres e-mail;
   • Nazwa uczelni;
   • Nazwa kierunku studiów;
   • Nazwa organizacji studenckiej.
  2. Inne informacje gromadzone:
   • Data i godzina przesłania Formularza rejestracyjnego;
   • Dane Google Analytics (dane statystyczne, nie dotyczą konkretnych osób).
 3. Cel i podstawa prawna dla wykorzystania danych osobowych

  Dane Ambasadorów gromadzone są w celu:

  1. organizacji Programu i kontaktu z Ambasadorami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. realizacji praw i obowiązków Ambasadora wskazanych w niniejszym Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, związanymi z korzystaniem z Programu lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla współadministratorów (rt.. 6 ust. 1 lit. f RODO); terminy dochodzenia roszczeń szczegółowo określa Kodeks cywilny.

  Dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

 4. Okres wykorzystania danych osobowych

  Dane Ambasadorów będą wykorzystywane przez okres:

  1. realizacji Programu oraz
  2. dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z udziałem w Programie.
 5. Udostępnianie danych osobowych

  Dane Ambasadorów mogą być udostępniane osobom fizycznym upoważnionym przez Organizatora, a także współpracującym z Organizatorem zewnętrznym firmom informatycznym lub księgowym w celu świadczenia usług wynikających z Regulaminu i realizacji obowiązków Organizatora wynikających z przepisów prawa. W przypadku, gdy przekazywanie danych tym podmiotom oznaczać będzie ich przekazywanie poza Europejski Obszar Gospodarczy, Usługodawca zrealizuje obowiązki wynikające z rozdziału V RODO.

 6. Prawa osób, których dane dotyczą

  Osoba, której dane osobowe są wykorzystywane, może złożyć do Organizatora wniosek o:

  1. dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
  2. sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
  3. przeniesienie danych,
  4. usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,

  na zasadach określonych w RODO.

  Osoba, której dane dotyczą, ma także prawo wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych (gdy podstawą dla ich wykorzystania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Osoba, której dane dotyczą, ma także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w razie stwierdzenia, że dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie z przepisami prawa.

 7. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Organizatora: rodo@jamano.pl.

§ 7. Zmiany Regulaminu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, zmiany zasad świadczenia usług lub wprowadzenia nowych usług. O zmianie Regulaminu Organizator zawiadomi wysyłając wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż np. w terminie 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich na stronie internetowej https://changeshapers.pl/regulamin.
 3. W razie niewyrażenia zgody na zmiany w Regulaminie Ambasador ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi z zachowaniem terminu 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Brak wypowiedzenia umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Ambasadora informacji o zmianie Regulaminu uważa się za akceptację zmian w Regulaminie.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2022 roku.
 2. Regulamin dostępny jest do wglądu w formie elektronicznej na stronie internetowej https://changeshapers.pl/regulamin w formacie umożliwiającym pobranie go na dysk twardy, odczyt oraz wydruk.
 3. Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część umowy zawartej pomiędzy Ambasadorem i Partnerem są wiążące, o ile postanowienia umowy nie stanowią inaczej.
 4. Skrócony opis zasad Regulaminu może znajdować się na innych niż określonych w punkcie 8.2 stronach internetowych Organizatora lub Partnera, a także na materiałach reklamowych lub promocyjnych. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny.
 5. Ewentualne spory między Partnerem, a Ambasadorem powstałe na gruncie Regulaminu lub umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji, a jeśli na tej drodze nie dojdzie do porozumienia, właściwym do ich rozpoznania będzie polski sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Partnera.
 6. Prawem właściwym dla wszelkich kwestii związanych z ważnością oraz stosowaniem umowy oraz Regulaminu jest prawo polskie.
 7. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem strony dostępnej pod adresem https://changeshapers.pl znajdują się w „Polityce prywatności” na stronie https://higher.pl/polityka-prywatnosci.